תכניות אב הן אמצעי תכנוני ארוך טווח לקביעת מדיניות ותכנית עבודה לאגן או אזור מסויים.
תכניות האב אינן סטטוטוריות, והן הזדמנות ליצירת הסכמות במרחב בו הן עוסקות.

לרשות הניקוז תכנית אב לניקוז הכוללת סקר סיכונים; תכנית אב לנחלי ערד ותכנית אב לאגן החל צין המהווה כמחצית משטח הרשות (בביצוע).