שם המכרז  מס' המכרז שם הזוכה
מכרז פומבי  הקמת מאגר קולחים וקווי סניקה למתקן כליאה נפחא 01/2022 ג.א. מהנדסי הצפון בע"מ