חלק א'- מהות ההתקשרות

מאפייני ההתקשרות:

חלק ב'- אופן ההתקשרות

מכרז פומבי
מכרז פומבי
(1) סכום קטן מ-50,000 ₪ (2) התקשרות דחופה (3) ספק יחיד (4) התקשרות עם בעל מקצוע מומחה (5) התקשרות עם מתכנן בהיקף של פחות מ-3 מש"ח (6) אחר
שמות הספקים פוטנציאליים
שם הספקנימוקיםמתוך רשימת ספקים-כן/לא

אפיון מרכיב האיכות כחלק מהקריטריונים לבחירת המציע:

Browser not supported

אישור המנכ"ל:

מאשר יציאה להליך המבוקש בהתאם לפרטים שלעיל:
מאשר יציאה להליך המבוקש בהתאם לפרטים שלעיל:
החלטת הגוף המוסמך (החלטת ועדת מכרזים / התקשרויות):
החלטת הגוף המוסמך (החלטת ועדת מכרזים / התקשרויות):
Browser not supported
Browser not supported