דלג לתוכן העמוד

הרשמה למאגר יועצים

‏‏17 אפריל 2019 

‏‏י"ב ניסן תשע"ט 

 

תנאי סף וקריטריונים להגשת מועמדות לרישום במאגר יועצים  

של רשות ניקוז ים המלח בתחומי הנדסת ניקוז ואדריכלות נוף 

 

עדכון יוני 2019 

 

אדריכלות נוף 

תנאי סף (במצטבר): 

 1. מתכנן ראשי רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958 ותקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות) התשכ"ז – 1967. 

 1. ניסיון מקצועי מוכח בן 10 שנים לפחות בתכנון שטחים פתוחים 

 1. נסיון בעבודה בסביבה מדברית. 

 1. ניסיון בתכנון שיקום נופי – כרייה וחציבה והפרות מקומיות. 

 1. נסיון בהתמודדות עם סוגיות סביבתיות בעלות השפעה על נחלים. 

 

תנאים נוספים (יתרון): 

 1. ניסיון בעבודת עם רשויות הניקוז בישראל. 

 1. ניסיון בתחום שיפוטה של רשות ניקוז ים המלח 

 1. ניסיון בתכנון בסביבה נחלית – מבואות וטיילות נחל.  

 1. ניסיון בתכנון פתרונות ניקוז מקומיים ובפרט מתקני ריסון נגר. 

 1. השתתפות בהכנת תכניות אב לנחלים, תכניות אב לשטחים פתוחים ותכניות מתאר רלוונטיות. 

 1. ניסיון והיכרות בנושא ניהול נגר עירוני. 

 1. ניסיון בתכנון שצ"פים עירוניים הגובלים בשטחים פתוחים. 

 1. היכרות עם תכנון גופי מים. 

 1. היכרות עם תכנון במגזר הערבי, ופרט במזרח ירושלים. 

 

Page Break 

הנדסת ניקוז 

תנאי סף (במצטבר): 

 1. מתכנן ראשי רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958 ותקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות) התשכ"ז – 1967. 

 1. ניסיון מקצועי מוכח של 10 שנים לפחות כמתכנן ראשי בתחום ניקוז בשטחים פתוחים. 

 1. ניסיון בתכנון בהיקף כספי של מעל 1 מלש"ח (שכ"ט) בשנה כמתכנן ראשי ב-3 שנים האחרונות בתכנון ניקוז בשטחים פתוחים. 

 1. כמות מינימלית של 4 מתכנני ניקוז שכירים במשרד, כאשר לפחות 2 מהם בעלי תואר מהנדס אזרחי ואו מהנדס בנין ואו מהנדס מים ואו מהנדס חקלאי הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים. 

 

 

תנאים נוספים (יתרון): 

 1. נסיון בעבודה בסביבה מדברית, ופרט בתחום שיפוטה של רשות ניקוז ים המלח 

 1. ניסיון בתכנון באזור ים המלח בהיקף כספי של 1 מלש"ח (שכ"ט) מצטבר ב-3 שנים האחרונות כמתכנן ראשי עבור גופי תשתית באזור 

 1. תכנון של תכניות "מפעל ניקוז" במסגרת חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות 1957, עד לאישור התכנית במועצת הניקוז ברשות המים  

 

 

אופן הגשת המסמכים: 

 1. יש להגיש את כלל המסמכים סרוקים כקובץ PDF אחד. 

 1. יש לצרף המלצות. 

 1. דוגמאות לפרויקטים יש למלא בהתאם למבנה הטבלה להלן

 1. מסמכים המעידים על היקפי שכ"ט יש להגיש חתומים ע"י מגיש הבקשה בצירוף תצהיר רו"ח. 

 1. כתובת למשלוח: [email protected] 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז