חשוב לדעת

  1. טרם מילוי הטופס, אנא וודאו כי יש ברשתכם את כל המסמכים אותם יש להעלות כקבצים מצורפים על פי הפירוט במסמך תנאי הסף.
  2. חובה לבחור את הענפים והתחומים בהם המועמד מבקש להיכלל.
  3. על מנת למנוע עיכובים בטיפול בבקשתכם, אנא הקפידו למלא את כל הפרטים בטופס.

פרטים כלליים

הענפים והתחומים אליהם המועמד מבקש להיכלל

(יש לסמן את התחומים המבוקשים)

ענף:

שירותי תכנון הנדסי
שירותי תכנון הנדסי
שירותי תכנון הנדסי Copy
שירותי תכנון הנדסי Copy
שירותי יעוץ וניהול
שירותי יעוץ וניהול

פירוט ניסיון המועמד:

העניק במהלך שלוש השנים קודם להגשת מועמדותו, שירותים בענף ובתחום הרלוונטי בו הוא מבקש להיכלל, ללקוח מוסדי אחד לפחות. "לקוח מוסדי" בתנאי סף זה משמעו: רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים, תאגידי מים וביוב, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, גופי סמך, משטרה, צה"ל, קופ"ח, קק"ל, גופים "דו מהותיים", בנקים, תיאטראות, רכבת ישראל, מפעלים (לרבות מפעלי תעשייה), חברות/קבלני בניה, חברות/קבלני תשתיות, חברות/קבלני פיתוח, חברות ציבוריות. הערה: על אף האמור לעיל, בכל מקום בתחומים, בו נרשמה המילה "מוניציפאלי", הניסיון הנדרש הוא אל מול: רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים, תאגידי מים וביוב, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, גופי סמך בלבד.

ניסיון המועמד (חובה) שדה חובה
הגוף המוסדימועד מתן השירותיםאיש קשר אצל המזמיןתפקידטלפון איש קשרפירוט השירותים שניתנוענףתחום

-אין מניעה לפרט על ניסיון נוסף ולהציג מסמכים אחרים/נוספים בהתאם לשיקול דעת המועמד.

-יש להגיש את כלל המסמכים המבוקשים במסגרת הגשת המועמדות לרשימה ולצרפם למסמך זה.

רשימת מסמכים להגשה

לשימוש המועמד לבדיקה שהכל הוגש על ידו. מסמכי ההזמנה להיכלל במאגר חתומים וסרוקים