דלג לתוכן העמוד

שיקום נחל קדרון בתחום ירושלים - שלב א'

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 23/07/2020

מכרז מס' 02/2020

הודעה על כנס מציעים נוסף ועדכון מועדים למכרז (תאריך פרסום: 15.07.2020)

מודעה לפרסום בקובץ jpg מכרז 2.2020.PNG

 

 

הודעה על תיקון תנאי סף  ותנאי מכרז (תאריך פרסום: 09.07.2020)

פרסום מכרז עם עדכון תנאי סף ב JPG

 

 

מכרז לביצוע עבודות עפר, קונסטרוקציה, ניקוז וטיפול בעודפי עפר ופסולת לשיקום נחל קדרון בתחום  ירושלים-  שלב א (מועד פרסום: 26.06.2020)

רשות ניקוז ים המלח בשיתוף פעולה עם חברת הגיחון בע"מ - תאגיד המים והביוב של ירושלים, מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות עפר , קונסטרוקציה, ניקוז וטיפול בעודפי עפר ופסולת (להלן- "העבודות"), הכל מפורט במסמכי המכרז, בהסכמי ההתקשרות ובנספחיו.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע העומד בכל תנאי הסף למכרז במצטבר, ואשר המציא את כל האישורים והמסמכים הדרושים להוכחת עמידתו בתנאים אלה. המכרז יערך בדרך של מכרז עם בחינה דו שלבית כאמור בתקנות חובת המכרזים. 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בין התאריכים 28/06/2020-23/07/2020 באתר "דקל מכרז" (/https://bids.dekel.co.il), תמורת תשלום של 2500 כולל מע"מ שלא יוחזרו בשום מקרה, גם אם יבוטל המכרז מסיבה כלשהי ו/או במידה והמציע יסיר את הצעתו ו/או בכל מקרה אחר. 

מפגש מציעים וסיור באתר יתקיים בתאריך 02/07/2020 בשעה 10:00 במשרדי חב' הגיחון, רח' דרך חברון 101 ירושלים ולאחר מכן במקום המיועד לביצוען של העבודות. השתתפות במפגש ובסיור הנה חובה לצורך הגשת הצעה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז וללא צורך ברכישתם, בתקופת הרכישה המצוינת לעיל באתר "דקל מכרז".     

 

איתי פרימן

מנכ"ל רשות ניקוז ים המלח 

                                                

                                                                       

 

שיקום נחל קדרון- שלב א

לצפייה בקובץ המצורף למכרז